RWANDA CORRECTIONAL SERVICE

Ubutabera, Kugorora, Umutekano n’Umusaruro

Ubutabera, Kugorora, Umutekano n’Umusaruro

Intumbero n’icyerekezo

Murakaza neza kurubuga rwa Serivisi ishinzwe amagereza.

Serivisi ishinzwe ubugororangingo mu Rwanda (RCS) ni ikintu cy’ingenzi mu butabera bw’u Rwanda, kugendera ku mategeko no mu nzego (JRLOS). RCS ifite inshingano nziza zo kurinda societe abanyabyaha bafunzwe nuburyo bukwiye bwamategeko.

Inshingano za RCS ni ukurinda umutekano w’abantu n’imfungwa haba mu rubanza ndetse n’abakatiwe n’igihe boherejwe n’inkiko, kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe nyuma yo gufungurwa.

CGP Yuvenali MARIZAMUNDA

Komiseri Mukuru wa RCS

Urwego rw’Igihugu rushinzwe Imfungwa n’Abagororwa (RCS) rwashyizweho n’Itegeko No 34/2010 ryo ku wa 12 Ugushyingo 2010 nyuma y’ihuzwa ry’icyahoze ari Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Amagereza (NPS) n’Ubunyamabanga Nshingwabikorwa bwa Komite ishinzwe Imirimo Nsimburagifungo Ifitiye Igihugu Akamaro (TIG).

Kuva uru rwego rwa RCS rwashyirwaho rwahawe inshingano y’ibanze yo kuvugurura, kwigisha no gusubiza abagororwa mu buzima busanzwe. Byongeye kandi, RCS igomba kuba ikigo cyubakiye ku mishinga ibyara inyungu hagamijwe ko cyihaza mu byo gikeneye aho gushingira gusa ku ngengo y’imari ya leta. Inshingano za RCS zigaragarira mu nkingi enye z’ingenzi ari zo; Ubutabera, Kugorora, Ubumenyi n’Umusaruro.

Inama y’Abaminisitiri yo ku wa 14 Mata 2021 yayobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yashyizeho DCGP. Juvenal Marizamunda nka Komiseri Mukuru w’Urwego rw’Igihugu Rushinzwe Imfungwa n’Abagororwa hamwe n’ibigo byahujwe ku mugaragaro ku wa 26 Nyakanga 2011.

Muri Nyakanga 2014, hakozwe amavugurura rusange mu nzego zose za leta maze muri Nzeri 2014, RCS yongerwamo ingufu z’Abofisiye n’Abandi bavuye mu Ngabo z’u Rwanda (RDF) bituma ihinduka urwego rw’umutekano rufite inshingano zisumbuye.

Icyerekezo

Serivisi y’ubunyamwuga igira uruhare mu mutekano w’igihugu no guteza imbere ubukungu n’imibereho myiza binyuze mu buryo buboneye bwo gusubiza abagororwa mu buzima busanzwe biganisha ku kubafasha kongera kwisanga muri sosiyete.

Inshingano

Inshingano ya RCS ni ukongera kwigisha no gusubiza abagororwa mu buzima busanzwe kugira ngo bongere kwisanga muri sosiyete.

Indangagaciro Shingiro

Ubutabera

Twubaha uburenganzira n’ubusugire bw’abagira uruhare mu nzira y’ikosora cyane cyane ababa bari gukora igifungo cyabo n’abari mu nzira ibaganisha ku gusubira mu buzima busanzwe.

Inshingano

Twemera kwirengera ibyavuye mu bikorwa byacu byaba byiza cyangwa bibi.

Kuba Maso

Abacungagereza b’Abanyarwanda bagomba guhora barikanuye kugira ngo babashe gutahura ibikorwa byose biteye amakenga.

Ubumuntu

Umukozi w’umunyamwuga w’Urwego rushinzwe Imfungwa n’Abagororwa agomba kugaragaza ‘ubumuntu’ n’icyubahiro ku bagororwa bose kandi akabubahira ubusugire bwabo kavukire nk’ikiremwamuntu.

Imikoranire

Twiyemeje gukora binyuze mu ihanahanamakuru riboneye kandi ryubaka hagati y’inzego zitandukanye n’abafatanyabikorwa banyuranye kugira ngo serivisi nziza igerweho.

Ubunyangamugayo

Kwitandukanya ubwawe na ruswa n’imyitwarire idahwitse.

Gukunda Igihugu

Abacungagereza b’Abanyarwanda bakunda igihugu cyabo kandi batewe ishema no kugira uruhare ndetse no gusobanukirwa gahunda y’igihugu iganisha ku mpinduka binyuze mu gusohoza neza inshingano z’uru rwego.

Ubudahemuka

Kugaragaza ukwiyemeza n’ubwitange ku Gihugu, urwego ndetse no hagati yacu.