URWEGO RW'U RWANDA RUSHINZWE IGORORA

Ubutabera | Kugorora | Umutekano n’Umusaruro

Ubutabera | Kugorora | Umutekano n’Umusaruro
Flash News

INTUMBERO N'ICYEREKEZO

Welcome to Rwanda Correctional   Service website.

Rwanda Correctional   Service (RCS) is an essential component of Rwanda’s Justice, Rule of Law and Order Sector (JRLOS).   RCS   has the noble mandate of protecting the society from offenders incarcerated by due process of the law.  

The mission of RCS is to provide safe and humane custody for prisoners both under-trial and convicts as and when sent by the courts, ensure their rehabilitation for their successful reintegration upon release.

CGP Evariste MURENZI

Commissioner General RCS

ICYEREKEZO

Serivisi y’ubunyamwuga igira uruhare mu mutekano w’igihugu no guteza imbere ubukungu n’imibereho myiza binyuze mu buryo buboneye bwo gusubiza abagororwa mu buzima busanzwe biganisha ku kubafasha kongera kwisanga muri sosiyete.

INTEGO

Intego ya RCS ni ukwakira mu igororero umuntu wakatiwe n’inkiko hagamijwe gushyira mu bikorwa icyemezo cy’urukiko cyerekeye ifungwa ry’agateganyo cyangwa igihano cy’igifungo no gukurikirana irangizwa ry’igihano cy’imirimo y’inyungu rusange, guha umuntu wakatiwe igihano cy’igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero serivisi z’igorora hubahirizwa uburenganzira bwa muntu no kumutegura gusubira mu muryango

INSHINGANO

RCS ifite inshingano zikurikira:

1° gushyira mu bikorwa politiki n’ingamba by’igihugu n’ibyo ku rwego mpuzamahanga byerekeye serivisi z’igorora;

2° kwakira abantu bakatiwe n’inkiko hashyirwa mu bikorwa ibyemezo by’inkiko byerekeye gufungwa by’agateganyo cyangwa igihano cy’igifungo;

3° gukurikirana irangizwa ry’igihano cy’imirimo y’inyungu rusange;

4° gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda zijyanye no gusubiza mu muryango umuntu wakatiwe igihano cy’igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero ;

5° kwita ku iyubahirizwa ry’uburenganzira n’umutekano by’umuntu ufungiwe mu igororero hashingiwe ku cyemezo cy’urukiko kugeza arekuwe.

6° gukora isesengura kuri gahunda umuntu wakatiwe igihano cy’igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero akeneye hashingiwe ku gihe igihano kizamara, uko umuntu wakatiwe igihano cy’igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero yitwara n’imiterere y’icyaha;

7° gushyiraho ingamba zituma igororero rikora neza;

8° kongerera ubumenyi n’ubushobozi abakozi b’Urwego;

9° kongera umutungo wa RCS;

10° gushyikirana no gukorana n’izindi nzego zo mu rwego rw’akarere no mu rwego mpuzamahanga bihuje intego;

11° gukora indi nshingano yahabwa n’itegeko.

Indangagaciro Shingiro

Ubutabera

Twubaha uburenganzira n’ubusugire bw’abagira uruhare mu nzira y’ikosora cyane cyane ababa bari gukora igifungo cyabo n’abari mu nzira ibaganisha ku gusubira mu buzima busanzwe.

Inshingano

Twemera kwirengera ibyavuye mu bikorwa byacu byaba byiza cyangwa bibi.

Kuba Maso

Abacungagereza b’Abanyarwanda bagomba guhora barikanuye kugira ngo babashe gutahura ibikorwa byose biteye amakenga.

Ubumuntu

Umukozi w’umunyamwuga w’Urwego rushinzwe Imfungwa n’Abagororwa agomba kugaragaza ‘ubumuntu’ n’icyubahiro ku bagororwa bose kandi akabubahira ubusugire bwabo kavukire nk’ikiremwamuntu.

Imikoranire

Twiyemeje gukora binyuze mu ihanahanamakuru riboneye kandi ryubaka hagati y’inzego zitandukanye n’abafatanyabikorwa banyuranye kugira ngo serivisi nziza igerweho.

Ubunyangamugayo

Kwitandukanya ubwawe na ruswa n’imyitwarire idahwitse.

Gukunda Igihugu

Abacungagereza b’Abanyarwanda bakunda igihugu cyabo kandi batewe ishema no kugira uruhare ndetse no gusobanukirwa gahunda y’igihugu iganisha ku mpinduka binyuze mu gusohoza neza inshingano z’uru rwego.

Ubudahemuka

Kugaragaza ukwiyemeza n’ubwitange ku Gihugu, urwego ndetse no hagati yacu.